Sadaļas
 
 Meklēt
  
 
  
VID Vidzemes reģionālās iestādes Madonas nodaļa informē
09.03.2009

Par ziņu kodu piemērošanu
un to precīzas aizpildīšanas svarīgumu
valsts sociālo pabalstu piešķiršanai

Valsts ieņēmumu dienests vērš uzmanību, ka bieži rodas situācijas, kad darba devēji par darba ņēmējiem neprecīzi norāda ziņu kodus, kas rada valsts sociālo pabalstu izmaksas aizkavēšanos un lielu pabalstu saņēmēju neapmierinātību.
Informējam, ka darba attiecību pārtraukšanas iemeslu darba devējam ir jānorāda saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 20.novembra noteikumu Nr.942 ”Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli” (turpmāk – Ministru kabineta 2008.gada 20.novembra noteikumi Nr.942) 1. pielikumu „Ziņas par darba ņēmējiem”.
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra Ministru kabineta 2008.gada 20.novembra noteikumos Nr.942 „Ziņas par darba ņēmējiem” minētos ziņu kodus izmanto valsts sociālo pabalstu piešķiršanai, tādēļ ir ļoti svarīgi, lai darba devēji pareizi uzrādītu ziņu kodus par darba ņēmēju atbrīvošanu no darba. Turklāt, ziņu kodu precizēšana ir atļauta tikai atsevišķos gadījumos- saskaņā ar tiesas spriedumu vai attiecīgās valsts pārvaldes iestādes pieņemtu pārvaldes lēmumu, ko nosaka Ministru kabineta 2008.gada 20.novembra noteikumi Nr.942 10.punkts.
Likuma „Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam”13.pantā ir noteikts, ka personai, kura par bezdarbnieku kļuvusi pēc darba vai dienesta attiecību izbeigšanas uz pašas uzteikuma vai sakarā ar pārkāpumu, bezdarbnieka pabalstu piešķir ne ātrāk kā divus mēnešus pēc bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas. Minētais nosacījums ir ļoti būtisks cilvēkam, kurš zaudējis darbu un nonācis bezdarbnieka rindās.
Ja „Ziņās par darba ņēmējiem” par darba ņēmēja statusa zaudēšanu būs atzīmēts ziņu kods „21”-darba ņēmēja statusa zaudēšana, pamatojoties uz darba ņēmēja uzteikumu vai „22”- darba ņēmēja statusa zaudēšana sakarā ar darba ņēmēja pārkāpumu normatīvajos aktos, kuros noteikta personu atbrīvošana no darba, noteiktajos gadījumos, bezdarbnieka pabalstu atbrīvotajam darbiniekam varēs piešķirt ne ātrāk kā 2 mēnešus pēc bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas, bet nevis no pabalsta pieprasīšanas dienas.
Ja „Ziņās par darba ņēmējiem” par darba ņēmēja statusa zaudēšanu būs atzīmēts ziņu kods „25”-darba ņēmēja statusa zaudēšana citos gadījumos, bezdarbnieka pabalstu varēs piešķirt no pabalsta pieprasīšanas dienas.
Likuma „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”8.pants nosaka, ka sievietēm, kuras atlaistas no darba sakarā ar darba devēja likvidāciju, maternitātes pabalstu piešķir vispārējā kārtībā, ja tiesības uz grūtniecības atvaļinājumu iestājušās ne vēlāk kā 210 dienas pēc atlaišanas no darba.
Lai minētajā gadījumā sievietei būtu tiesības uz maternitātes pabalstu, darba devējam kā atbrīvošanas iemesls ir jānorāda ziņu kods „23”- darba ņēmēja statusa zaudēšana sakarā ar darba devēja likvidāciju.
Likuma „Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumu darbā un arodslimībām”20.panta 3.daļas 2.punkts nosaka tiesības uz apdrošināšanas atlīdzību sakarā ar konstatēto arodslimību vai kad pirms šīs arodslimības konstatēšanas iestājusies pārejoša darba nespēja, tādēļ ir būtiski, lai darba devējs kā atbrīvošanas iemeslu norādītu ziņu kodu „24”- darba ņēmēja statusa zaudēšana sakarā ar nespēju veikt nolīgto darbu veselības stāvokļa dēļ.
Pārējos darba ņēmēja atbrīvošanas gadījumos, kuri nav norādīti minēto Ministru kabineta 2008.gada 20.novembra noteikumu Nr.942 1.pielikumā „Ziņas par darba ņēmējiem”, piemēro ziņu kodu „25” ”-darba ņēmēja statusa zaudēšana citos gadījumos.
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai informācija par „40”(darba ņēmējam ir piešķirts bērna kopšanas atvaļinājums), „41”( darba ņēmējam ir beidzies bērna kopšanas atvaļinājums), „ 50”(darba ņēmējam ir piešķirts atvaļinājums bez darba algas saglabāšanas) un „51”(darba ņēmējam ir beidzies atvaļinājums bez darba algas saglabāšanas) ziņu kodiem ir nepieciešama, lai aprēķinātu vidējo iemaksu algu maternitātes, paternitātes, slimības, apbedīšanas un bezdarbnieka pabalsts apmēra noteikšanai saskaņā ar likumu „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” un likumu „Par apdrošināšanu bezdarba gadījumā”.

Līga Īvāne
VID VRI Madonas nodaļas
Nodokļu maksātāju
konsultāciju daļas priekšniece<< Atpakaļ

Vārds/niks:

Teksts


Ievadiet drošības kodu saskaitīt 359 ar 8 


Lasīt līdzīgus rakstus par šo pašu tēmu:

AS Madonas Ūdens paziņojumsBRĪVPRĀTĪGO DARBSKārtība Elzas un Arvīda Lazdupa vārdā nosauktās stipendijas piešķiršanaiAS „Latvijas valsts meži” Vidusdaugavas mežsaimniecība izsludina konkursu „Jaunaudžu kopšana 2011./2012.gados”VID informācijaMadonas Dzimtsarakstu nodaļa uz laiku slēgta!MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU PROJEKTU KONKURSS - 2020
 Jauni foto
 | © Dzelzava - Atsauksmēm |