Sadaļas
 
 Meklēt
  
 
  
Informācija par zemes nomas izsoli nekustamajam īpašumam "Bez adreses", Dzelzavas pag.
11.03.2022

Madonas novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemesgabala nekustamajā īpašumā “Bez adreses”, kadastra numurs 7050 001 0096, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 70500010096, Dzelzavas pagastā, Madonas novadā, nomas tiesību izsole Madonas novada pašvaldība rīko mutisku zemes nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli Madonas novada pašvaldībai piekrītošam neapbūvētam zemesgabalam: Nosaukums, adrese: “Bez adreses”, Dzelzavas pagastā, Madonas novadā Kadastra numurs: 7050 001 0096 Kadastra apzīmējums: 7050 001 0096 Zemesgabala platība: 3,47 ha platībā Zemesgabala lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Zemesgabalu raksturojoša informācija – apgrūtinājumi nav noteikti Izsoles sākuma nomas maksa EUR 279,68 (divi simti septiņdesmit deviņi euro 68 centi) gadā bez PVN. Izsoles solis EUR 10,00 EUR (desmit euro 00 centi). Iznomāšanas mērķis – lauksaimniecība. Nomas līguma darbības termiņš: 10 (desmit) gadi. Izsole notiks 2022.gada 18.martā plkst.15:00, Madonas novada pašvaldības Centrālās administrācijas ēkā, Saieta laukumā 1, Madonā (1.stāva zālē) Aicinām iepazīties ar izsoles noteikumiem madona.lv vai arī klātienē Madonas novada pašvaldībā (Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads) un Dzelzavas pagasta pārvaldē (Kļavu iela 4, Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads). Pieteikumus zemesgabala nomas tiesību izsolei var iesniegt Madonas novada pašvaldībā Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv, sākot no izsoles informācijas publicēšanas dienas tīmekļvietnē www.madona.lv līdz 2022.gada 17.martam plkst.17:00. Zemesgabalu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar Dzelzavas pagasta pārvaldes vadītāju Sandi Kalniņu, tālr. 28308227, e-pasts: sandis.kalnins@madona.lv .

Pielikumi

Izsoles noteikumi

Nomas līgums

Grafiskais pielikums


<< Atpakaļ

Vārds/niks:

Teksts


Ievadiet drošības kodu saskaitīt 176 ar 0 


Lasīt līdzīgus rakstus par šo pašu tēmu:

MUZEJA NAKTS "No putekļiem ārā no dūmiem""Tik dēļ jums daiļās dāmas"Dzelzavas pagasta atklātais čempionāts 64 lauciņu dambretēSveču izstāde un meistarklasesMadonas Dzimtsarakstu nodaļa uz laiku slēgta!Dzelzavas pagasta atklātais čempionāts 64 lauciņu dambretēPAZIŅOJUMS PAR IZMAIŅĀM NOMAS MAKSĀ MAZDĀRZIŅU UN PALĪGSAIMNIECĪBU ZEMES NOMAI
 Jauni foto
 | © Dzelzava - Atsauksmēm |  
Joomla3 Appliance - Powered by TurnKey Linux