Sadaļas
 
 Meklēt
  
 
  
Par dzīvokļu pārplānošanu un renovāciju
10.06.2007

Par dzīvokļu pārplānošanu, renovāciju vai rekonstrukciju Dzelzavas pagastā

       SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.1/2002
Protokols Nr.2, 2.p.

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām“ 43.pantu.
Dzelzavā
2002.gada 14.februārī

Par kārtību, kādā veicama dzīvokļa un tajā esošā inženierkomunikāciju tīkla
pārplānošana un renovācija vai rekonstrukcija Dzelzavas pagastā.

Renovācija – dzīvokļa kapitālais remonts, kuru veic, lai šo dzīvokli atjaunotu (nomainot nesošos elementus vai konstrukcijas, kuras ir nolietojušās), kā arī izdarītu mērķtiecīgus funkcionālus vai tehniskus uzlabojumus, neizmainot būves apjomu.

Rekonstrukcija – iepriekšminēto darbību veikšana, izmainot būves apjomu.

Inženiertehniskās komunikācijas – ūdensvadi, kanalizācija, elektro un gāzes padeve, ventilācijas sistēmas, centralizētā siltuma padeve.

1. Šie noteikumi jāievēro pašvaldības dzīvojamajās mājās esošo dzīvokļu īrniekiem un privatizēto dzīvokļu īpašniekiem, kā arī privātīpašumā esošo namu īpašniekiem.

2. Lai veiktu dzīvokļa un tajā esošā inženierkomunikāciju tīkla pārplānošanu Dzelzavas pagastā, ir jāievēro Latvijas Republikas Ministru kabineta 01.04.1997.g. noteikumi Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi”

3. Lai uzsāktu dzīvokļa pārplānojuma vai inženierkomunikāciju pārplānojuma vai pilnīgas vai daļējas atslēgšanās no centralizētas siltuma un ūdens padeves sistēmas projekta izstrādi, ir jāsaņem dzīvojamās mājas valdītāja atļauja.
Lai saņemtu iepriekšminēto atļauju, Madonas rajona pašvaldību apvienotajā būvvaldē jāiesniedz šādi dokumenti:
- dzīvokļa piederību apliecinošs dokuments: dzīvokļa īres līgums vai apsaimniekošanas līgums, dzīvokļa privatizācijas apliecība, pirkuma līgums;
- dzīvokļa inventarizācijas plāns;
- dzīvokļa pārplānojuma, inženierkomunikāciju pārveidošanas skice, ko izstrādājis sertificēts arhitekts, un kura ir saskaņota ar dzīvojamās mājas apsaimniekotāju vai valdītāju;
- būvniecības likuma 33.pantā noteiktā Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma kopija
4. Turpat jāsaņem arī arhitektūras – plānošanas noteikumi dzīvokļa pārplānojuma un inženierkomunikāciju pārveidošanas projekta izstrādes uzsākšanai.
5. Izstrādājot pārplānojuma projektu, jāievēro šādi pamatnosacījumi:
5.1. dzīvokļa un inžnierkomunikāciju plānojuma projektu drīkst izstrādāt tikai sertificēti
arhitekti, kuri garantē šī projekta atbilstību spēkā esošajiem būvnormatīviem un
noteikumiem. Logu nomaiņas gadījumā saglabāt to dalījumu, krāsojumu un
ģeometriskos izmērus;
5.2 atzinumu par nojaucamo starpsienu un nomaināmo pārsegumu tehnisko stāvokli, kā arī to saistību ar mājas nesošajām konstrukcijām dod sertificēts būvinženieris, kurš iepazinies ar mājas kopējo būvkonstrukciju un inženierkomunikāciju stāvokli;
5.3 jaunu ailu izveide (vai esošo ailu palielināšana) nesošajās sienās atļauta tikai saskaņā ar sertificēta būvinženiera projektu un darba veikšanas dokumentāciju;
5.4 dzīvokļa pārplānojuma projektā jābūt fiksētām visām ūdensapgādes un kanalizācijas tīkla izmaiņām, kā arī pieslēgumiem esošajiem mājas inženierkomunikāciju stāvvadiem; jāparedz arī iespēja piekļūt inženiertehniskajām komunikācijām dzīvokļa ekspluatācijas laikā, kā arī avārijas vai profilaktiskās apsekošanas gadījumā;
5.5 ja paredzēts, ka pārbūvējamā dzīvokļa santehniskās telpas atradīsies virs zemāk esošā stāva atbilstošā dzīvokļa dzīvojamām telpām(kas ir atkāpe no normatīviem) tad, papildus ir jāsaņem zemāk esošā stāva atbilstošā dzīvokļa īpašnieka vai īrnieka piekrišana;
6.Noteiktajā kārtībā izstrādātais un akceptētais dzīvokļa pārplānojuma projekts jāsniedz izskatīšanai Madonas rajona pašvaldību apvienotajai būvvaldei.
7.Atļauju būvniecības darbu uzsākšanai dzīvokļa īpašnieks (īrnieks) saņem no Madonas rajona pašvaldību apvienotās būvvaldes.
8. Būvdarbu izpildes laikā jāievēro nosacījumi, par kuru izpildi ir atbildīgs dzīvokļa īrnieks vai privatizētā dzīvokļa īpašnieks:
8.1. dzīvoklī, kuram veikta pārplānošana, būvdarbus drīkst uzsākt tikai pēc būvatļaujas saņemšanas;
8.2. būvdarbi veicami darbdienās no 10.00 līdz 16.00
8.3. dzīvokļa īpašnieks ir atbildīgs par tīrības un kārtības nodrošināšanu būvdarbu laikā nama kāpņu telpā, mājas pagalmā, uz dzīvojamam namam piegulošās ietves, kā arī brauktuves nogabalā;
8.4. būvgružu un citu ar remontdarbiem saistītu atkritumu novākšanai nedrīkst izmantot sadzīves atkritumu tvertnes; remontējamā dzīvokļa īpašniekam (īrniekam) jānodrošina atkritumu novākšana ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem;
8.5. dzīvokļa īpašnieks ir atbildīgs par dzīvokļa pārbūves procesā radītajiem materiālajiem zaudējumiem, kas attiecināmi uz dzīvojamās mājas pārējo dzīvokļu īpašnieku atsevišķiem īpašumiem, kā arī mājas kopīpašuma daļu.
9. Pēc darbu pabeigšanas dzīvokli nodod ekspluatācijā Latvijas Republikas likumdošanas aktos paredzētajā kārtībā.
10 .Lai sakārtotu namīpašuma inventarizācijas lietu pirms dzīvokļa nodošanas ekspluatācijā ir jāveic dzīvokļa atkārtota inventarizācija, to piesakot Madonas rajona Nekustamā īpašuma vērtēšanas birojā.
11. Tikai pēc visu iepriekšminēto darbu, kurus dzīvokļa atbildīgais īrnieks vai privatizētā dzīvokļa īpašnieks veic par saviem līdzekļiem, pabeigšanas nama apsaimniekotājs veic pārrēķinu atbilstoši attiecīgā dzīvokļa platības un inženierkomunikāciju izmaiņām saskaņā ar jauno dzīvokļa inventarizācijas plānu.


Padomes priekšsēdētājs E.VASKIS


<< Atpakaļ

Vārds/niks:

Teksts


Ievadiet drošības kodu saskaitīt 604 ar  


Lasīt līdzīgus rakstus par šo pašu tēmu:

Grozījumi saistošajos noteikumosGrozījumi saistošajos noteikumosPar pašvaldības nodevāmPar sabiedrisko kārtību Suņu turēšanas noteikumi
 Jauni foto
 | © Dzelzava - Atsauksmēm |