Sadaļas
 
 Meklēt
  
 
  
Nekustamo īpašumu uzturēšana.
05.06.2007

Dzelzavas pagasta teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi.

DZELZAVAS PAGASTA PADOME

APSTIPRINĀTS
Dzelzavas pagasta padomes sēdē
2005.gada 12.oktobrī
( prot. Nr.11, 4. §. )

Saistošie noteikumi

2005.gada 12.oktobrī Madonas rajona Dzelzavas pagastā Nr.4/2005


Dzelzavas pagasta teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi

Izdoti saskaņā ar likumu
"Par pašvaldībām" 21. pantu un
43.panta 5.punkta prasībām
Lietotie termini
Apstādījumi – ar augiem apaudzētas un koptas platības, kurās neiegūst produkciju pārtikai.
Brauktuve - ceļa (ielas) daļa, kas paredzēta transporta līdzekļu braukšanai.
Būvētājs - fiziska vai juridiska persona (nekustamā īpašuma īpašnieks, nomnieks vai lietotājs), kas veic būvniecības darbus.
Būvobjekts - jaunbūve, kā arī renovējama, restaurējama, rekonstruējama vai remontējama ēka vai cita būve, vai ēku un citu būvju kopums ar tam piederošo teritoriju, palīgbūvēm vai būviekārtām.
Iebrauktuve (nobrauktuve) - attiecīgi aprīkots ceļa (ielas) elements, kas paredzēts transporta piekļūšanai no ceļa (ielas) braucamās daļas līdz nekustamajam īpašumam, tajā skaitā brauktuve daudzdzīvokļu namu pagalmos, tuneļi, caurtekas, atbalstsienas u.c.
Ietve - ceļa (ielas) daļa, kas paredzēta gājējiem.
Nekustamais īpašums - juridiski noteikta teritorija konkrētam zemes izmantotājam vai īpašniekam un uz tā esošās ēkas un būves
Piegulošā teritorija - teritorija, kura robežojas ar attiecīgo nekustamo īpašumu (apstādījumu zona un ietve - līdz brauktuvei, bet nekustamā īpašuma pusē, kur nav ielas, ceļa vai ietves, īpašumam piegulošās teritorija – ap fizisko personu īpašumiem līdz 5 m platā joslā, juridisko personu īpašumiem līdz 25 m platā joslā) vai līdz blakus esošā īpašuma robežai.
Sabiedriskā transporta maršruta galapunkts - pašvaldības apstiprinātā sabiedriskā transporta maršruta sākuma vai beigu punkts ar apgriešanās laukumu vai dispečerdienesta punktu.
Sabiedriskā transporta pieturvieta – vieta, kas aprīkota ar attiecīgu sabiedriskā transporta pieturas zīmi un paredzēta sabiedriskā transporta pasažieru izkāpšanai, iekāpšanai sabiedriskajā transporta līdzeklī un tā uzgaidīšanai.
Koplietošanas telpas – kāpņu telpas, gaiteņi, vestibili, pagrabtelpu gaiteņi u.t.t.
Sabiedriska vieta – ikviena pašvaldības teritorijā esoša publiski pieejama teritorija, telpa vai norobežojums no apkārtējās vides, neatkarīgi no īpašuma formas.
Publiska vieta – ielas, gājēju zonas, laukumi, autoosta, parki un citas speciāli iekārtotas brīvdabas atpūtas vietas, apstādījumi, apbūvēta vai neapbūvēta, iekārtota vai neiekārtota valstij vai pašvaldībai piederoša teritorija.
Tekne - brauktuves daļa, kas paredzēta ūdens savākšanai un novadīšanai.
Teritorijas uzturēšana – rūpes par teritorijas labiekārtojumu, vizuālo kopskatu, koku nobiru, sniega un atkritumu novākšana, zāles pļaušana, stādījumu kopšana;
Transporta būves - inženierbūves (tilti, satiksmes pārvadi, estakādes),
Zālājs – dabīgi izveidojušās lakstaugu platības.
Zāliens – apstādījumu platība, kas blīvi nosegta ar zemu augošu zālienaugu zelmeni no agra pavasara līdz pirmajam sniegam , un tiek regulāri pļauta un kopta.
1. Vispārīgie noteikumi.
1.1. Dzelzavas pagasta teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi (turpmāk tekstā - noteikumi) ir saistoši visā Dzelzavas pagasta administratīvajā teritorijā (t.sk. mazdārziņu un garāžu teritorijas) un nosaka kārtību, kādā visām (t.sk. ārvalstu) fiziskajām un juridiskajām personām, kurām īpašumā (neatkarīgi no tā vai īpašums ir vai nav reģistrēts Nekustamā īpašuma reģistrā vai Zemesgrāmatā), lietošanā, valdījumā vai apsaimniekošanā ir nekustamais īpašums vai tā daļa, jānodrošina uzturēšana un paredz arī kārtību, kādā lietojamas dzīvojamo ēku koplietošanas telpas, ciktāl to nenosaka speciāli normatīvie akti Latvijas Republikā.
1.2. Noteikumi paredz, ka pavasara un vasaras darbu veikšanas sezona ir laikā no 1.aprīļa līdz 14.oktobrim, rudens un ziemas darbu veikšanas sezona ir laikā no 15.oktobra līdz 31.martam.
1.3. Par šo noteikumu neievērošanu juridiskās un fiziskās personas tiek sauktas pie administratīvās atbildības.
1.4. Noteikumu izpildes kontroli veic Dzelzavas pagasta padomes priekšsēdētājs, izpilddirektors un policijas iecirkņa inspektors.
2. Nekustamo īpašumu un piegulošo teritoriju uzturēšana.
2.1. Dzelzavas pagastā esošajos nekustamajos īpašumos jānodrošina:
2.1.1.piegulošās teritorijas (izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas) - gājēju ietves, grāvju, caurteku un zālāju līdz brauktuves malai – kopšana;
2.1.2.iebrauktuvju tīrīšana, zāles nopļaušana gar tām;
2.1.3.zālāju , zālienu pļaušana ( zāles garums nedrīkst pārsniegt 20 cm);
2.1.4.apstādījumu uzturēšana;
2.1.5.koku un krūmu vainagu kopšana gar ietvēm un brauktuvēm vietās, kur tiek traucēta gājēju un autotransporta pārvietošanās, saskaņojot ar Dzelzavas pagasta padomes priekšsēdētāju vai izpilddirektoru;
2.1.6.dažādu priekšmetu novākšana no ietvēm;
2.1.7.dzīvojamo māju koplietošanas telpu sakopšana;
2.1.8.pie daudzdzīvokļu un sabiedriskajām ēkām sīkajiem atkritumiem un izsmēķiem paredzētu nedegoša materiāla urnu novietošana un iztukšošana (katru dienu), kā arī atkritumu urnu savlaicīga krāsošana.
2.1.9.papildus veicamie darbi ziemas sezonā:
2.1.9.1.gājēju ietvju (izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas) attīrīšana no sniega un ledus, parādoties apledojumam - smilšu vai šķembu izsiju kaisīšana - katru dienu (arī brīvdienās un svētku dienās) līdz plkst. 7.30 un, ja nepieciešams, sniega tīrīšana un smilšu vai šķembu izsiju kaisīšana visas dienas laikā;
2.1.9.2.daudzdzīvokļu māju pagalmu teritorijas (celiņi, brauktuves, atkritumu konteineru laukumi, autostāvvietas) attīrīšana no sniega un ledus, parādoties apledojumam - smilšu vai šķembu izsiju kaisīšana - katru dienu (arī brīvdienās un svētku dienās) līdz plkst. 8.00 un, ja nepieciešams, sniega tīrīšana un smilšu vai šķembu izsiju kaisīšana visas dienas laikā;
2.1.9.3.sniega un ledus notīrīšana no ēku jumtiem, balkoniem, lodžijām, lāsteku nolaušana, lai nepieļautu sniega un ledus krišanu no jumtiem, dzegām, ūdens notekcaurulēm, balkoniem, lodžijām;
2.1.9.4.situācijās, kad tiek apdraudēta gājēju drošība un iespējama transporta līdzekļu bojāšana, - bīstamo vietu norobežošana, nekavējoši veicot pasākumus sniega, ledus un lāsteku novākšanai;
2.1.9.5.inženierkomunikāciju aku vāku notīrīšana no sniega;
2.1.9.6.savāktā sniega no gājēju ietvēm un iebrauktuvēm neuzkrāšanu kaudzēs, kas pārsniedz 1m augstumu.
2.2. Juridiskām personām, ar kurām noslēgti līgumi par pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo nekustamo īpašumu teritoriju uzturēšanu, jānodrošina Dzelzavas pagasta ielu, tiltu, laukumu, kā arī centralizēti kopjamo ielu un transporta būvju uzturēšana, sabiedriskā transporta pieturvietu, ielu paplašinājumu, paredzētu autotransporta novietošanai, pagastam piederošo dārzu, skvēru, tiem piegulošo ietvju , ūdenstilpju, mežu un citu teritoriju uzturēšana.
2.3. Fiziskām un juridiskām personām, kuru īpašumā, lietošanā vai valdījumā Dzelozavas pagastā atrodas komunikāciju posmi, ievērojot LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto aizsargjoslu lielumu, jānodrošina aizsargjoslu uzturēšana.
2.3.1. Tirdzniecības un pakalpojumu, t.sk., sabiedrisko pakalpojumu, sfēras objektu vadītājiem papildus šo noteikumu p.2.1. minētajiem teritorijas uzturēšanas darbiem jānodrošina objekta skatlogu, durvju un fasādes tīrība.
2.3.2. Pagasta teritorijā nav atļauts:
2.3.2.1.daudzdzīvokļu namu, privātmāju balkonos un lodžiju atklātās (redzamās) daļās novietot saimniecības priekšmetus, žāvēt veļu;
2.3.2.2.nekustamā īpašuma atklātajā teritorijas daļā uzkrāt atkritumus, būvgružus, automobiļu vrakus u.c. veida metāllūžņus;
2.3.2.3.daudzdzīvokļu namu koplietošanas telpās smēķēt, radīt antisanitārus apstākļus, veikt darbus, kuru dēļ tiek bojāta ēka kopumā vai tās koplietošanas telpas, vai traucēti mājas iedzīvotāji, barot klaiņojošos dzīvniekus, novietot un glabāt dažādus priekšmetus;
2.3.2.4.izgāzt (izliet) saslaukas, atkritumus, netīros ūdeņus un citus priekšmetus tam neparedzētās vietās, mest (liet) tos upēs un citās ūdenstilpnēs, uz lietus ūdens uztvērējrestēm un vākiem, inženiertīklu akām, kamerām, ēku pagrabstāvu logu ailēs un uz brauktuvēm;
2.3.2.5.izveidot sniega vaļņus vietās, kas pārsniedz 1 m augstumu vai kur tie traucē gājēju pārvietošanos un transporta plūsmu;
2.3.2.6.tīrot gājēju ietvi, mest vai novietot sniegu vai saslaukas uz brauktuvēm;
2.3.2.7.ierīkot izgāztuves un ierakt atkritumus namu pagalmos, privātmāju teritorijās un citās šim nolūkam neparedzētās vietās;
2.3.2.8.tīrot ietves, bojāt to segumu;
2.3.2.9.kaisīt ietves ar saslaukām, sāli, pelniem, izdedžiem un citiem smilšu aizstājējiem;
2.3.2.10.uz ietvēm, ielām un pagalmos, kā arī citās koplietošanas telpās glabāt taru, malku, būvmateriālus, metāllūžņus un citus priekšmetus, malka un būvmateriāli jānovāc 12 stundu laikā, namos, kuros nav šķūņu un pagrabu, taru, malku, būvmateriālus, metāllūžņus un citus priekšmetus atļauts glabāt īpašnieka vai valdītāja norādītajā teritorijā, kas netraucē gājēju pārvietošanos un transporta plūsmu.
3.Administratīvā soda uzlikšanas kārtība.
3.1. Administratīvo pārkāpumu protokolu sastādīt ir tiesīgi Madonas rajona policijas pārvaldes policijas darbinieki , vides pārvaldes, ugunsdrošības pārraudzības darbinieki.
3.2. Administratīvo pārkāpumu lietas izskata Dzelzavas pagasta Administratīvā komisija.
3.3. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo pārkāpējus no noteikumu pildīšanas.
3.4.Kontrolējot šo noteikumu ievērošanu 3.1.punktā minētās amatpersonas izsaka mutvārdu aizrādījumu, uzaicina veikt labprātīgu teritorijas uzkopšanu (informējot par veicamo darbu izcenojumiem, ja uzkopšanas darbus organizēs padome, un norādot, ka teritorijas uzkopšanas izdevumi no nekustamā īpašuma īpašnieka, lietotāja vai valdītāja tiks piedzīti tiesas ceļā) vai sastāda protokolu par administratīvo pārkāpumu.
3.5.Gadījumā, ja nekustamā īpašuma īpašnieks, lietotājs vai valdītājs nav veicis teritorijas uzkopšanu norādītajā termiņā, policijas amatpersonas informē Dzelzavas pagasta padomes atbildīgos speciālistus, kuri organizē nekustamā īpašuma uzkopšanu, bet uzkopšanas izdevumu piedziņu, pamatojoties uz piestādīto rēķinu, organizē pagasta padome.
3.6.Pie atbildības par šo noteikumu neievērošanu tiek saukts attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieks, lietotājs vai valdītājs (juridiskai personai - vadītājs) vai par teritorijas uzkopšanu atbildīgā persona.
3.7.Par šajos noteikumos minēto prasību pārkāpumiem uzliek naudas sodu no Ls 5,- līdz Ls 50,-.

Padomes priekšsēdētājs E.VASKIS

Šie noteikumi reģistrēti LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā ar kārtas Nr.2-93/06.
<< Atpakaļ

Vārds/niks:

Teksts


Ievadiet drošības kodu saskaitīt 402 ar  


Lasīt līdzīgus rakstus par šo pašu tēmu:

Grozījumi saistošajos noteikumosGrozījumi saistošajos noteikumosPar pašvaldības nodevāmPar dzīvokļu pārplānošanu un renovācijuPar sabiedrisko kārtību
 Jauni foto
 | © Dzelzava - Atsauksmēm |