Sadaļas
 
 Meklēt
  
 
  
Par kārtību bērnu rotaļu laukumā.
05.06.2007

Saistošie noteikumi par kārtību bērnu rotaļu laukuma teritorijā.

      DZELZAVAS PAGASTA PADOME
Madonas rajona Dzelzavas pagastā


APSTIPRINĀTI
Dzelzavas pagasta padomes 12.04.2006.g.
sēdē (prot. Nr.4, 3. § )

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.3/2006

Par kārtību bērnu rotaļu laukuma teritorijā.

Noteikumi izdoti saskaņā ar
Latvijas Republikas likuma
"Par pašvaldībām" 43.panta
1.daļas 4. punktu

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. Dzelzavas pagasta Bērnu rotaļu laukums ir pašvaldības īpašums. Īpašuma sastāvā ietilpst stādījumi, būves un to elementi, aprīkojums. Bērnu rotaļu laukumu atrašanās vieta ir teritorija starp Dzelzavas pagasta pamatskolu un Dzelzavas speciālo internātpamatskolu Dzelzavā.
2. Bērnu rotaļu laukums izveidots un ierīkots pagasta iedzīvotāju, tā viesu aktīvai un pasīvai atpūtai ar prioritāti bērnu un pusaudžu (līdz 13 gadiem) veselības, fiziskās un garīgās attīstības nostiprināšanai.
3. Bērnu rotaļu laukuma apmeklēšana un izmantošana ir bez maksas.
4. Atrašanās Bērnu rotaļu laukumā nedod tiesības izmantot pieguļošās izglītības iestādēs esošos aprīkojumus un objektus.
5. Par kārtību Bērnu rotaļu laukuma teritorijā atbild vecāki, kuri pavada bērnus un laukuma izveidotājs - Dzelzavas pamatskola.
II KĀRTĪBAS NOSACĪJUMI

1. Bērnu rotaļu laukums brīvi pieejams apmeklētājiem katru dienu laika periodā no 1. aprīļa līdz 30. septembrim. no plkst. 7.30 līdz 2200 un laika periodā no 1. oktobra līdz 31. martam no plkst. 900 līdz 18 00. Pārējā laikā Bērnu rotaļu laukums netiek izmantots un nepiederošu personu atrašanās tajā nav atļauta. Atsevišķos gadījumos (svinības, īpaši pasākumi) ar pašvaldības atļauju (padomes priekšsēdētāja, izpilddirektora un to vietnieka rīkojums). Bērnu rotaļu laukuma apmeklēšanas laiks var tikt pagarināts, par ko apmeklētāji tiek informēti.
2. Bērnu rotaļu laukumā aizliegts:
- ienest un lietot alkoholiskos dzērienus un citas apreibinošas vielas;
- smēķēt;
- piegružot Bērnu rotaļu laukumu un tam pieguļošo teritoriju ar sadzīves atkritumiem;
- lietot necenzētus vārdus;
- ievest dzīvniekus (izņemot īpašu pasākumu gadījumos ar pašvaldības atļauju);
- braukt ar motorizētiem transporta līdzekļiem (izņemot Bērnu rotaļu laukuma apkalpojošo personālu);
- braukt ar velosipēdiem;
- lauzt, aprakstīt vai citādi bojāt Bērnu rotaļu laukuma aprīkojumu, tur izvietotos elementus un pieguļošās teritorijas nožogojumu, patvarīgi izvietot informācijas nesējus;
- izmantot Bērnu rotaļu laukuma elementus nokrišņu laikā;
- atrasties Bērnu rotaļu laukumā pirmsskolas vecuma bērniem bez pieaugušo uzraudzības;
- lietot Bērnu rotaļu laukuma elementus pusaudžiem vecākiem par 13 gadiem.
3. Par pirmsskolas vecuma bērna atrašanos un drošību Bērnu rotaļu laukumā atbild vecāki.
4. Bērnu rotaļu laukuma apmeklētāju pienākumi:
- ievērot Bērnu rotaļu laukuma apmeklēšanas laiku;
- ievērot Bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma izmantošanas un lietošanas nosacījumus;
- vērsties pret jebkuriem Bērnu rotaļu laukuma kārtības noteikumu pārkāpumiem, cenšoties tos novērst vai pārtraukt, vajadzības gadījumā informējot padomes administrāciju, Dzelzavas pamatskolas administrāciju vai policiju;
- atturēties no jebkādas darbības vai rīcības, ja tā traucē, rada neērtības citiem apmeklētājiem un izraisa pamatotus iebildumus.

III. NOBEIGUMA NOSACĪJUMI

1. Saistošie noteikumi par kārtību Bērnu rotaļu laukuma teritorijā ir publiski pieejami padomes informatīvajā stendā un publicēti pašvaldības izdevumā “Dzelzavietis”.
2. Kontroli par šo noteikumu ievērošanu ir tiesīgi veikt pašvaldības pilnvarotas personas, Valsts policijas darbinieki.
3. Par šo noteikumu normu neievērošanu, vainīgās personas var tikt sauktas pie administratīvas atbildības likumdošanā noteiktajā kārtībā un tās var tikt sodītas ar naudas sodu saskaņā ar Dzelzavas pagasta padomes 08.03.2006.g. saistošo noteikumu Nr.1/2006 “Par sabiedrisko kārtību Dzelzavas pagastā” 10.20. punktu.
4. Dzelzavas pagasta padome neuzņemas materiālo un juridisko atbildību par šajos noteikumos minēto prasību un nosacījumu neievērošanu, kas saistīti ar iespējamo apmeklētāju traumatismu.

Padomes priekšsēdētājs E.VASKIS

Šie noteikumi reģistrēti LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā ar Nr. 2 –822/06. (06.10.2006.)


<< Atpakaļ

Vārds/niks:

Teksts


Ievadiet drošības kodu saskaitīt 369 ar  


Lasīt līdzīgus rakstus par šo pašu tēmu:

Grozījumi saistošajos noteikumosGrozījumi saistošajos noteikumosPar pašvaldības nodevāmPar dzīvokļu pārplānošanu un renovācijuPar sabiedrisko kārtību Par sabiedrisko kārtību
 Jauni foto
 | © Dzelzava - Atsauksmēm |