Sadaļas
 
 Meklēt
  
 
  
Par sociālajiem pabalstiem.
05.06.2007

Saistošie noteikumi par sociālajiem pabalstiem Dzelzavas pagastā.

       DZELZAVAS PAGASTA PADOME

APSTIPRINĀTS
Dzelzavas pagasta padomes sēdē
2005.gada 12.oktobrī
( prot. Nr.11, 6. §. )

Saistošie noteikumi

2005.gada 12.oktobrī Madonas rajona Dzelzavas pagastā Nr.6/2005


Par sociālajiem pabalstiem Dzelzavas pagastā.

Izdoti saskaņā ar likumiem “Par pašvaldībām”, “Par sociālo drošību”, LR likumu “Bērnu tiesību aizsardzības likums “, MK 13.07.1999. noteikumi Nr.254 “Noteikumi par sociālajām garantijām bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem”, “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu”, MK 09.12.2003. noteikumiem Nr.693 “Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni un pabalsta apmēru garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai”, MK 25.02.2003. noteikumiem Nr.96 “Kārtība, kādā piešķirams, aprēķināms un izmaksājams pabalsts minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai”.

1. Vispārējie noteikumi.
1.1. Šie noteikumi nosaka Dzelzavas pagasta padomes sociālās palīdzības pabalstu veidus un apmēru, saņemšanas kārtību, kā arī atbilstošo lēmumu pārsūdzēšanas kārtību.
1.2. Sociālās palīdzības pabalstus Dzelzavas pagastā var saņemt personas, kuras Dzelzavas pagastā deklarējušas savu pastāvīgo dzīvesvietu.
1.3. Pamats pabalsta piešķiršanai ir pašvaldības iedzīvotāja, viena no ģimenes locekļiem (turpmāk – pieprasītājs) rakstisks iesniegums un tam pievienotie nepieciešamie dokumenti, kuri iesniegti padomes sociālajā dienestā.

2. Sociālās palīdzības pabalstu veidi.
2.1. Atbilstoši Dzelzavas pagasta padomes sociālās palīdzības gada budžeta iespējām, ja ir apmierināts pamatots Dzelzavas pagasta pašvaldības trūcīgo iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta GMI līmeņa nodrošināšanai, sniegtie sociālie pabalsti:
2.1.1. pabalsts garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošināšanai;
2.1.2. pabalsts pilngadību sasniegušiem bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem;
2.1.3. pabalsts brīvpusdienām skolā un uzturmaksai pirmskolas iestādē;
2.1.4. mācību pabalsts;
2.1.5. pabalsts ārstniecības izdevumiem;
2.1.6. apbedīšanas pabalsts;
2.1.7. pabalsts apkures izdevumu apmaksai;
2.1.8. pabalsts personai, kura atgriezusies no ieslodzījuma;
2.1.9. pabalsts palīdzībai ārkārtas situācijās un neparedzētiem gadījumiem.
2.2. Dzelzavas pagasta padomes Sociālo, kultūras un izglītības jautājumu komiteja ir tiesīga lemt par jaunu sociālās palīdzības pabalstu izveidi pagastā.

3. Pabalsts brīvpusdienām skolā un uzturmaksai pirmsskolas iestādē.
3.1. Tiesības saņemt pabalstu pusdienu apmaksai un uzturmaksai pirmskolas iestādē skolēniem un bērniem ir Dzelzavas pagasta administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušām ģimenēm, kuru ienākumi uz vienu ģimenes locekli ir mazāki par Ls 45,00;
3.2. Pabalsta pieprasītājam pašvaldības sociālajā dienestā jāiesniedz:
3.2.1.rakstisks iesniegums,
3.2.2.iztikas līdzekļu deklarācija,
3.2.3.izziņas par iesniedzēja un ar viņu kopā dzīvojošo personu gūtajiem ienākumiem un materiālo stāvokli.
3.3. Pabalsts tiek piešķirts no tekošā mēneša pirmās mācību dienas.
3.4. Pabalsta apmērs – pakalpojuma sniedzēja noteiktā maksa.
3.5. Lēmumu pieņem sociālais dienests.

4. Mācību pabalsts.
4.1. Tiesības saņemt ikmēneša mācību pabalstu ir vidējo speciālo mācību iestāžu studentiem, kuri deklarējuši savu dzīvesvietu Dzelzavas pagasta administratīvajā teritorijā un kuri atbilst trūcīgas ģimenes (personas) statusam.
4.2. Pabalsta pieprasītājam sociālajā dienestā jāiesniedz:
4.2.1.rakstisks iesniegums,
4.2.1.iztikas līdzekļu deklarācija,
4.2.3.izziņa no mācību iestādes, kurā mācās, kā arī katru semestri izziņa par sekmēm.
4.3. Pabalsta apmērs – Ls 25,00 mēnesī.
4.4. Lēmumu pieņem sociālais dienests.

5. Pabalsts ārstniecības izdevumiem.
5.1. Tiesības saņemt pabalstu ir :
5.1.1. nestrādājošiem pensionāriem, invalīdiem, kuriem pensijas apmērs mazāks par Ls 70,00 mēnesī;
5.1.2. personām darbspējīgā vecumā, ja tās atbilst trūcīgas personas vai ģimenes statusam;
5.2. Pabalsta pieprasītājam sociālajā dienestā jāiesniedz :
5.2.1. rakstisks iesniegums,
5.2.2. iztikas līdzekļu deklarācija,
5.2.3. izziņas par iesniedzēja un ar viņu kopā dzīvojošo personu gūtajiem ienākumiem un materiālo stāvokli ( pensionāriem – VSAA izziņa par pensijas apmēru);
5.3. Pabalsta apmērs:
5.3.1. Līdz 30% no ārstniecības izdevumiem (par uzturēšanos slimnīcā, par operāciju veikšanu un medikamentu iegādei), bet ne biežā kā vienu reizi gadā,
5.3.2. var noteikt vadoties pēc konkrētas situācijas, izskatot katru gadījumu atsevišķi.
5.4. Lēmuma projektu par pabalsta piešķiršanu sagatavo Sociālo, kultūras un izglītības jautājumu komiteja kārtējā komitejas sēdē, pamatojoties uz sociālajā dienestā iesniegtajiem dokumentiem. Lēmumu pieņem pagasta padome.
5.5. Pabalsts var tikt:
5.5.1. pārskaitīts medicīnas pakalpojuma sniedzējam,
5.5.2. izmaksāts padomes grāmatvedībā.


6.Apbedīšanas pabalsts.
6.1. Pabalsts tiek izmaksāts personas miršanas gadījumā , ja tā netika saņēmusi pensiju vai sociālā nodrošinājuma pabalstu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā , tuviniekiem vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu.
6.2. Pabalsta saņēmējam sociālajā dienestā jāiesniedz :
6.2.1. iesniegums pabalsta saņemšanai,
6.2.2. miršanas apliecības kopija.
6.3. Pabalstu izmaksā padomes grāmatvedībā pēc priekšsēdētāja rezolūcijas uz iesnieguma par pabalsta piešķiršanu.
6.4. Pabalsta apmērs Ls 80,00.

7. Pabalsts apkures izdevumu apmaksai.
7.1. Tiesības saņemt pabalstu apkures izdevumu apmaksai ir pēdējos 6 mēnešus Dzelzavas pagasta administratīvajā teritorijā pastāvīgu dzīvesvietu deklarējušiem:
7.1.1. Ģimenēm (personām), kas atbilst maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam;
7.2. Pabalsta pieprasītājam sociālajā dienestā jāiesniedz:
7.2.1. rakstisks iesniegums,
7.2.2. iztikas līdzekļu deklarācija,
7.2.3. pensionāriem un invalīdiem – VSAA izziņa par pensijas apmēru,
7.2.4. ģimenei - izziņa par iesniedzēja un ar viņu kopā dzīvojošo personu gūtajiem ienākumiem un materiālo stāvokli.
7.3. Pabalsta apmēru nosaka, izskatot katru gadījumu atsevišķi.
7.4. Lēmuma projektu par pabalsta piešķiršanu sagatavo padomes Sociālo, kultūras un izglītības jautājumu komiteja kārtējā komitejas sēdē, pamatojoties uz sociālajā dienestā iesniegtajiem dokumentiem.
7.5. Lēmumu pieņem pagasta padome.

8. Pabalsts personai, kura atgriezusies no ieslodzījuma.
8.1. Pabalsta pieprasītājam sociālajā dienestā jāiesniedz:
8.1.1. izziņa par atbrīvošanos no ieslodzījuma,
8.1.2. rakstisks iesniegums,
8.1.3. iztikas līdzekļu deklarācija.
8.2. Vienreizēja pabalsta apmērs tiek izmaksāts attiecīgā gada GMI pabalsta līmenī.
8.3. Lēmumu pieņem sociālais dienests.

9. Pabalsts palīdzībai ārkārtas situācijās un neparedzētiem gadījumiem.
9.1. Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā, ja stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ tie nespēj apmierināt savas pamatvajadzības, ir pašvaldībā pastāvīgu dzīvesvietu deklarējušām personām. Šinī gadījumā personas (ģimenes) ienākumi netiek izvērtēti.
9.2. Pabalsta pieprasītājam padomē jāiesniedz rakstisks iesniegums.
9.3. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem pagasta padome.
9.4. Pabalsta apmērs tiek noteikts vadoties pēc konkrētas situācijas.

10. Pabalsta piešķiršanas atteikums, lēmuma pārsūdzēšanas kārtība.
10.1. Ja tiek nolemts pabalstu nepiešķirt, sociālais dienests lēmumu pieprasītājam paziņo rakstiski, norādot atteikuma pamatojumu un informāciju par lēmuma pārsūdzības kārtību.
10.2. Ja sociālā dienesta lēmums par pabalsta piešķiršanu vai nepiešķiršanu pieprasītāju neapmierina , to var apstrīdēt Dzelzavas pagasta padomē , Kļavu ielā 4, Dzelzavā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Dzelzavas pagasta padomes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010 viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
10.3. Dzelzavas pagasta sociālais dienests pēc Dzelzavas pagasta padomes pieprasījuma padomes sēdē iesniedz pārskatu par piešķirtajiem pabalstiem un to apmēriem.

Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2006. 1.janvāri.


Padomes priekšsēdētājs E.VASKISŠie noteikumi reģistrēti LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā ar kārtas Nr. 2-94/06.


<< Atpakaļ

Vārds/niks:

Teksts


Ievadiet drošības kodu saskaitīt 335 ar  


Lasīt līdzīgus rakstus par šo pašu tēmu:

Grozījumi saistošajos noteikumosGrozījumi saistošajos noteikumosPar pašvaldības nodevāmPar dzīvokļu pārplānošanu un renovācijuPar sabiedrisko kārtību
 Jauni foto
 | © Dzelzava - Atsauksmēm |  

Powered by TurnKey Linux