Sadaļas
 
 Meklēt
  
 
  
Atkritumu apsaimniekošana.
05.06.2007

Par atkritumu apsaimniekošanu dzelzavas pagastā.

       DZELZAVAS PAGASTA PADOME
Dzelzavas pagasta Dzelzavā

Saistošie noteikumi Nr.2/2005

2005.gada 12.oktobrī Nr.2/2005
(prot.Nr.11,2. §)

Par atkritumu apsaimniekošanu Dzelzavas pagastā

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 16. punktu, 43. panta 1. daļas 13. punktu un likuma “Atkritumu apsaimniekošanas likums”
9. panta 3. apakšpunktu.

1. Vispārīgie noteikumi
Šie noteikumi ir saistoši visām Dzelzavas pagasta administratīvajā teritorijā esošajām fiziskajām un juridiskajām personām, kuri ir zemes vai ēku īpašnieki, valdītāji, nomnieki vai lietotāji.
2. Lietotie termini un to skaidrojums
2.1. Atkritumi jebkurš priekšmets vai viela, no kuras īpašnieks atbrīvojas, ir nolēmis vai spiests atbrīvoties un kura atbilst atkritumu klasifikatorā noteiktajām kategorijām.
2.2. Bīstamie atkritumi — atkritumi, kuriem piemīt viena vai vairākas īpašības, kas padara tos bīstamus cilvēku dzīvībai un veselībai, videi, kā arī personu mantai, un kuri atbilst atkritumu klasifikatorā noteiktajām bīstamo atkritumu kategorijām;

2.3. Sadzīves atkritumi (nav bīstamie atkritumi) ir:
2.3.1. mājsaimniecības atkritumi (tai skaitā virtuves atkritumi, papīrs, kartons, stikls, metāls, plastmasa, audumi un citi atkritumi);
2.3.2. uzņēmumu, biroju, veikalu, skolu, bērnu iestāžu, sabiedriskās ēdināšanas iestāžu u.tml. iestāžu radītie atkritumi, kuri pēc satura līdzīgi mājsaimniecības atkritumiem;
2.4. Speciālie atkritumi (nav sadzīves atkritumi un bīstamie atkritumi) ir:
2.4.1. celtniecības un ēku (būvju) nojaukšanas procesos radušies atkritumi;
2.4.2. ielu un citu teritoriju uzkopšanas laikā radušies atkritumi (būvgruži, ielas
seguma atkritumi, izraktā zeme u.tml.);
2.4.3. „zaļie” atkritumi (zāle, zari, lapas, koki un citas augu daļas);
2.4.4. citi īpašie atkritumu veidi (piemēram, slimnīcu, ražošanas atkritumi);
2.5. Lielgabarīta sadzīves vai speciālieatkritumi ir tādi, kurus to izmēru dēļ nevar
un nedrīkst ievietot atkritumu tvertnēs.
2.6. Atkritumu radītājs ir fiziska vai juridiska persona, kuras darbība rada atkritumus vai kura veic atkritumu sajaukšanu vai citas darbības, kā rezultātā mainās atkritumu sastāvs un īpašības.
2.7. Atkritumu apsaimniekošana ir atkritumu savākšana (tai skaitā atkritumu vākšana, šķirošana un sajaukšana, lai tos pārvadātu), uzglabāšana, pārkraušana, pārvadāšana, pārstrāde (tai skaitā atkritumu sadedzināšana) un apglabāšana; šo darbību pārraudzība, kā arī atkritumu apglabāšanas vietu ierīkošana un pārstrādes objektu uzturēšana un aprūpe pēc to slēgšanas.
2.8. Atkritumu apsaimniekotājs ir juridiska persona, kura saskaņā ar šiem noteikumiem veic atkritumu apsaimniekošanā paredzētās funkcijas un kura normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā ir saņēmusi atļauju attiecīgajai darbībai un ir noslēgusi līgumu ar Dzelzavas pagasta padomi par darbību Dzelzavas pagasta administratīvajā teritorijā.
2.9. Atkritumu savākšanas sistēma ir:
1) atkritumu savākšana konteineros vai maisos;
2) pašvaldības noteiktais atkritumu savākšanas grafiks;
3) atkritumu šķirošana, nogādāšana izgāztuvē;
2.10. Atkritumu poligons ir speciāli ierīkota un aprīkota atkritumu apglabāšanas vieta, kurā tiek nodrošināti normatīvajos aktos noteiktie vides aizsardzības pasākumi.
2.11. Izgāztuve ir atkritumu apglabāšanas vieta, kas neatbilst poligona prasībām.
3. Atkritumu apsaimniekošanas mērķi un uzdevumi.
3.1. Samazināt atkritumu rašanās iespējas un daudzumu to izcelsmes vietās;
3.2. Pakāpeniski ieviest sašķirotu otrreiz izmantojamo un pārstrādājamo sadzīves atkritumu savākšanu un pārstrādi, tādējādi samazinot apglabāšanai nogādājamo atkritumu daudzumu;
3.3. Rūpēties par to, lai sadzīves atkritumi, kurus otrreiz vairs nevar pārstrādāt vai citādi lietderīgi izmantot, tiktu padarīti videi nekaitīgi un noglabāti;
3.4. Radīt higiēniski un ekoloģiski drošu vidi Dzelzavas pagastā.
4. Dzelzavas pagasta pašvaldības funkcijas atkritumu apsaimniekošanā
Dzelzavas pagasta padome veic šādas funkcijas:
4.1. rūpējas par veselīgu un drošu vidi Dzelzavas pagasta teritorijā;
4.2. organizē un kontrolē savā administratīvajā teritorijā atkritumu apsaimniekošanu saskaņā ar spēkā esošo Atkritumu apsaimniekošanas likumu un šiem saistošajiem noteikumiem;
4.3. Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izvēlas sadzīves atkritumu apsaimniekotājus savā teritorijā, slēdzot ar tiem līgumus par noteikto darbību veikšanu uz noteiktu laiku:
4.3.1. par vienu no atkritumu apsaimniekotājiem izvēlas koncesijā nodoto SIA „Dzelzava”;
4.4. apstiprina kārtību, kādā izdarāmi maksājumi par atkritumu apsaimniekošanu;
4.5. pieņem lēmumu strīdus gadījumos starp atkritumu radītājiem un apsaimniekotāju attiecībā uz jautājumiem, kas izriet no šiem noteikumiem;
4.6. nosaka sadzīves atkritumu savākšanas sistēmu pagastā:
4.6.1. atkritumu savākšana notiek konteineros, maisos, piekabē;
4.6.2. atkritumu tvertnes var būt pašvaldības, atkritumu apsaimniekotāja vai arī atkritumu ražotāja īpašums;
4.6.3. jālieto tikai pagasta pašvaldības apstiprinātas un ar atkritumu apsaimniekotāju saskaņota tipa tvertnes;
4.6.4. viendzīvokļu dzīvojamo māju sektorā ir atļauta konteineru un bezkonteineru (maisu) sistēma šķiroto atkritumu savākšanai;
4.6.5. obligāts ir līgums par sadzīves atkritumu savākšanu, šķirošanu, transportēšanu starp šajos saistošajos noteikumos minēto atkritumu radītāju un atkritumu apsaimniekotāju, kas darbojas attiecīgajā Dzelzavas pagasta teritorijā;


5. Atkritumu radītāju pienākumi
5.1. Visiem atkritumu radītājiem Dzelzavas pagasta administratīvajā teritorijā ir pienākums noslēgt līgumu par atkritumu savākšanu un izvešanu ar atkritumu apsaimniekotāju;
5.2. Segt atkritumu saimniecības izdevumus, kas radušies iedzīvotāju darbības (kā atkritumu radītāja) dēļ;
5.3. Atkritumu konteineros, kas paredzēti sadzīves atkritumu savākšanai, neiepildīt speciālos atkritumus - kvēlojošus, degošus, ugunsnedrošus un eksplozīvus atkritumus, šķidrus, infekcijas slimības izraisošus un citus bīstamus atkritumus (t.sk. dienasgaismas spuldzes), lielgabarīta atkritumus (mēbeles, iepakojumus u.c. priekšmetus, kā arī ielu saslaukas, lapas, smiltis, zarus), celtniecības materiālus, rūpniecības atkritumus. Par speciālo atkritumu savākšanu, uzglabāšanu vai noglabāšanu ir atbildīgs to ražotājs, saskaņojot to savākšanas, uzglabāšanas un noglabāšanas noteikumus ar pašvaldību un reģionālo vides pārvaldi;
5.4. Atkritumu konteineru tukšošanas laikā mazgabarīta konteinerus un atkritumu maisus no privāto īpašumu slēgtajiem pagalmiem novietot specializētajam transportlīdzeklim pieejamā vietā, tā, lai netraucētu gājēju un transportlīdzekļu kustību;
5.5. Nededzināt sadzīves atkritumus uz jebkura īpašnieka īpašumā esošās zemes, mežos, dārzos un parkos, kā arī konteineros esošos atkritumus;
5.6. Nemest atkritumus jebkurā to savākšanai vai noglabāšanai neparedzētā vietā;
5.7. Konteineros atkritumus cieši nesablīvēt, neieskalot vai neiesaldēt. Atkritumu transportēšanas organizācijai šādus konteinerus ir tiesības atstāt neiztukšotus. Šādu konteineru izvešana notiek par papildu samaksu;
5.8. Lai izvairītos no kaitējuma cilvēku veselībai un atkritumu iekārtu bojājumiem, iesaiņot asos atkritumus pirms ievietošanas atkritumu konteinerā;
5.9. Virtuves atkritumu trūdošās organiskās daļas kopā ar citiem „zaļajiem” atkritumiem ir atļauts kompostēt dārzos, ievērojot vides aizsardzības un sanitārās tīrības normas;
5.10. Izmantot uzstādītos atkritumu konteinerus un iekārtas tikai tiem paredzēto atkritumu savākšanai;
5.11. Uzturēt atkritumu konteinerus lietošanas kārtībā, tīrus un regulāri tos dezinficēt;
5.12. Sašķirot atkritumus to rašanās vietā, ja Dzelzavas pagasta padome kādā vietā pagastā ir noteikusi šķiroto atkritumu savākšanas sistēmu par obligātu un savākšanai paredzējusi lietot specializētas atkritumu savākšanas ierīces;
5.13. Nodrošināt speciālo un lielgabarīta atkritumu (piem., mēbeļu, matraču, liela izmēra sadzīves tehnikas, mājsaimniecības priekšmetu, iepakojumu u.tml.) nogādāšanu uz pārstrādes vai noglabāšanas vietām ar savu transportlīdzekli vai izmantot atkritumu apsaimniekotāja pakalpojumus par atsevišķu samaksu;
5.14. Aizliegts ierīkot izgāztuves un ierakt atkritumus namu pagalmos un citās šim nolūkam neparedzētās vietās.
6. Zemes gabala īpašnieka (nomnieka) un ēku (būvju) īpašnieka, pārvaldnieka vai apsaimniekotāja pienākumi
6.1. Ikviens zemes gabala īpašnieks (nomnieks) un ēku (būvju) īpašnieks, nomnieks (īrnieks) Dzelzavas pagastā ir atbildīgs par atkritumu savākšanu un izvešanu no sava īpašuma neatkarīgi no tā, vai šis īpašums ir vai nav reģistrēts Nekustamā īpašuma reģistrā vai Zemesgrāmatu nodaļā (turpmāk – īpašums).
6.2. Papildus šo saistošo noteikumu 5.punktā minētajiem pienākumiem zemes gabala īpašnieka (nomnieka) un ēku (būvju) īpašnieka, nomnieka (īrnieka) pienākumi ir:
6.2.1. iekļauties Dzelzavas pagasta kopējā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā;
6.2.2. uzstādīt atkritumu urnas pie sabiedriskās nozīmes ēku ieejas un iztukšot tās ne retāk kā reizi diennaktī;
6.2.3. uzstādīt atkritumu konteinerus sabiedriskas nozīmes objekta teritorijā un iztukšot atbilstoši uzņēmuma profilam ne retāk kā divas reizes nedēļā;
6.2.4. uzstādīt atkritumu konteinerus īpašuma teritorijā un iztukšot ne retāk kā vienu reizi viena mēneša periodā, ja atkritumi netiek šķiroti;
6.2.5. ieviešot norādītajā teritorijā atkritumu savākšanas sistēmu konteineros, izveidot atkritumu konteineru laukumus, saskaņojot ar Dzelzavas pagasta būvvaldi (Madonas rajona pašvaldību apvienoto būvvaldi) un uzturēt tos kārtībā;
6.2.6. līguma sagatavošanas, kā arī izpildes un kontroles vajadzībām atkritumu apsaimniekotājam sniegt nepieciešamās ziņas par radīto atkritumu daudzumu un sastāvu, kā arī papildus informāciju, kas ietver apsaimniekojamajā īpašumā dzīvojošo iedzīvotāju skaitu un tajā veiktās saimnieciskās darbības raksturojošos lielumus, kā arī sniegt ziņas par jebkādām izmaiņām par šiem jautājumiem;
6.2.7. segt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas izdevumus;
6.2.8. izveidot un uzturēt kārtībā pievedceļus (bet ne tālāk par īpašumā esošās zemes robežām) un atkritumu konteineru laukumus, kas paredzēti sadzīves atkritumu savākšanai un nodrošināt ērtu specializētā transportlīdzekļa piekļūšanu atkritumu konteineriem to iztukšošanas dienās, jebkurā gadalaikā. Pēc atkritumu izvešanas sakopt atkritumu konteineru laukumus;
6.2.9. izmantot tikai noteiktam sadzīves atkritumu veidam paredzētos konteinerus un iekārtas atbilstoši atkritumu apsaimniekotāju prasībām un noteikumiem;
6.2.10. iegādāties vai nomāt konteinerus vai citus atkritumu savākšanas līdzekļus nepieciešamā skaitā, kas tiek noteikts, ņemot vērā atkritumu veidošanās daudzumu un izvešanas biežumu;
6.2.11. nodrošināt konteineru lietošanas atbilstību atkritumu apsaimniekošanas organizācijas prasībām (lietot tikai noteikta veida atkritumu savākšanai, nepieļaut nokrišņu ieplūdi tvertnēs un citas prasības);
6.2.12. savākt, sašķirot atkritumus to rašanās vietā saskaņā ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāja norādījumiem par sašķiroto atkritumu savākšanas sistēmu;
6.2.13. slēdzot īres vai nomas līgumus ar īrniekiem vai nomniekiem, līgumos paredzēt maksu par atkritumu savākšanu un izvešanu saskaņā ar apstiprinātajiem tarifiem par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem.
7. Masu pasākumu organizatoru pienākumi.
7.1. Masu pasākumu organizatoriem pirms pasākuma rīkošanas atļaujas saņemšanas ir pienākums noslēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par atkritumu savākšanu un aizvešanu;
7.2. masu pasākuma organizatoram jānodrošina attiecīgās teritorijas sakopšana ne vēlāk kā vienas diennakts laikā pēc pasākuma noslēguma.
8. Atkritumu apsaimniekotāju pienākumi.
8.1. Atkritumu apsaimniekotājam, noslēdzot līgumu, jāsniedz atbilstoši pakalpojumi atkritumu radītājiem:
8.1.1. regulāru sadzīves atkritumu savākšanu iepriekš noteiktā laikā saskaņā ar pašvaldības izveidoto atkritumu savākšanas sistēmu un līgumu par sadzīves atkritumu savākšanu, šķirošanu un transportēšanu;
8.1.2. lielgabarīta atkritumu savākšanu iepriekš paziņotās dienās vismaz vienu reizi gadā. Pakalpojuma izmaksas pēc savstarpējas ienošanās sedz Dzelzavas pagasta padome sadarbībā ar namu apsaimniekotājiem;
8.1.3. regulāru konteineru iztukšošanu vai atkritumu maisu savākšanu un aizvešanu no tam paredzētajām vietām;
8.1.4. konteineru iztukšošanas un maisu savākšanas laikā uz zemes nokritušo atkritumu savākšanu;
8.1.5. nodrošināt sadzīvē radušos bīstamo atkritumu savākšanu no iedzīvotājiem speciāli aprīkotās bīstamo atkritumu savākšanas vietās.
8.2. Atkritumu apsaimniekotājs nodrošina Madonas rajonā izstrādātā atkritumu apsaimniekošnas plāna realizāciju apsaimniekojamajā teritorijā;
8.3. Atkritumu apsaimniekotāja pienākums ir aizvietot vai izremontēt pašvaldībai vai apsaimniekotājam piederošos atkritumu konteinerus. Ja konteiners bojāts lietotāja neuzmanības dēļ, atkritumu apsaimniekotājam ir tiesības aizvietošanas vai remonta izmaksas piedzīt no lietotāja;
8.4. Savāktie atkritumi atkritumu apsaimniekotājam jātransportē ar šim nolūkam paredzētu specializēto transportu;
8.5. Atkritumu apsaimniekotājs atkritumu konteineru novietošanas vietas saskaņo ar Dzelzavas pagasta būvvaldi (Madonas rajona pašvaldību apvienoto būvvaldi) un zemes gabala īpašnieku vai nomnieku;
8.6. par atkritumu apsaimniekotāja sniegtajiem pakalpojumiem ir tiesības iekasēt maksu atbilstoši sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātam tarifam.
9. Tiesības rīkoties ar sadzīves atkritumiem.
9.1. sadzīves atkritumi pēc to nodošanas atkritumu apsaimniekotājam pāriet Dzelzavas pagasta padomes noteiktā atkritumu apsaimniekotāja rīcībā;
9.2. Dzelzavas pagasta padomes un atkritumu apsaimniekotāja pienākumos neietilpst meklēt atkritumos fizisko vai juridisko personu nozaudētos priekšmetus.
10. Maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.
10.1. Maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu tiek reglamentēta likumā „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” noteiktajā kārtībā;
10.2. Maksa par atkritumu apsaimniekošanu tiek iekasēta:
10.2.1. no daudzdzīvokļu (3 un vairāk dzīvokļu) ēkās dzīvojošām fiziskām personām maksu iekasē ēkas apsaimniekotājs, atbilstoši tarifam un saskaņā ar noslēgto līgumu;
10.2.2. no fiziskām personām, kurām ir īpašumā, nomā vai lietošanā zemes vai namīpašums ar 1 – 2 dzīvokļiem, saskaņā ar apstiprināto tarifu un līgumu, kas noslēgts ar atkritumu apsaimniekotāju;
10.2.3. no juridiskām personām atbilstoši tarifam un saskaņā ar noslēgto līgumu, atkarībā no to darbības profila un izvedamo atkritumu satura un daudzuma.
11. Atbildība par noteikumu neievērošanu.

11.1. Administratīvā soda samaksa neatbrīvo šo noteikumu pārkāpēju no pārkāpuma novēršanas un materiālās atbildības.

11.2. Sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolu ir tiesīgi:
11.2.1. Dzelzavas pagasta padomes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks, izpilddirektors;
11.2.2. Madonas rajona Policijas pārvaldes Cesvaines iecirkņa policisti.
11.3. Sūdzības par sadzīves atkritumu apsaimniekotāju sniegto kvalitāti, kā arī par šo noteikumu neievērošanu adresējamas Dzelzavas pagasta padomes izpilddirektoram.

Padomes priekšsēdētājs E.VASKIS


Šie noteikumi reģistrēti LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā ar kārtas Nr.2-186/06.


<< Atpakaļ

Vārds/niks:

Teksts


Ievadiet drošības kodu saskaitīt 470 ar  


Lasīt līdzīgus rakstus par šo pašu tēmu:

Grozījumi saistošajos noteikumosGrozījumi saistošajos noteikumosPar pašvaldības nodevāmPar dzīvokļu pārplānošanu un renovācijuPar sabiedrisko kārtību
 Jauni foto
 | © Dzelzava - Atsauksmēm |  

Powered by TurnKey Linux